5 kjappe med Anna Luise Kirkengen

Kommende torsdag 12.november streamer vi foredraget "Krenkede barn blir syke voksne" med Anna Luise Kirkengen , dr. med. og Professor emerita i allmennmedisin, Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (NTNU). Vi har spurt Anna Luise 5 kjappe mens vi lader opp!


1. Hvordan begynte du å interesse deg for dette feltet?
I mitt mangeårige arbeid som allmennlege/fastlege i Oslo ble det stadig mer tydelig for meg at en ikke ubetydelig del av mine kvinnelige pasienter hadde overgrepserfaring, dels i barndom og oppvekst, dels som voksen. Og gradvis skjønte jeg, at mye av de plager og den sykeligheten disse personene oppsøkte meg for, hadde sitt opphav i disse erfaringene.

2. Hvorfor er det viktig å forske på dette?
For meg ble det helt avgjørende ikke bare å forstå AT krenkelse og sykdoms henger sammen, men også HVORDAN de henger sammen, med andre ord: hvordan erfaring blir transformert til sykelighet.

3. Hvordan har det vært å skrive bøker?
Min første bok kom ut i 2001 på et internasjonalt forlag og var basert på min medisinske avhandling om helsefølger av seksuelle overgrep i barndommen. Boken fikk tittelen “inscribed Bodies”, altså Innskrevne kropper, fordi jeg i avhandlingen kunnet begrepsfeste av å oppleve eksistensielle trusler i form av overgrep, ble lagret i kroppen i form av sanselige minner eller innskrifter Min neste bok kom i 2005, utgitt av Universitetsforlaget i Oslo. Den inneholdt den nyeste dokumentasjonen både om sammenhengen mellom krenkelser og sykdom og om virkningen av krenkelseserfaring på kroppens basale funksjoner. Den boken har frem til nå kommet i to oppdaterte utgaver (2009 og 2015), den ble i 2010 oversatt til Engelsk, og den kommer snart i enda en ny utgave i 2021. Og den 3. november kom en bok jeg har skrevet sammen med en av Norges ledende psykomotoriske fysioterapeuter, professor Eline Thornquist (HVL), som arbeider og har undervist her i Bergen. I den boken omtaler vi hvordan sammensatte lidelser speiler livsløp. Å skrive bøker er svært krevende, men bare i bokform kan man utfolde de lange linjene og de komplekse sammenhengene som kjennetegner kunnskapsfeltet.

4. Hva er det viktigste du vil få frem på torsdag?
Jeg vil vise hvordan det å erfare integritetskrenkelser gjennom livet skader vår helse, hvis vi ikke får rett hjelp i rett form til riktig tid. Dessuten vil jeg gjøre tydelig at levd liv blir kroppsliggjort i samsvar med hvordan den erfarende personen tolker sine erfaringer.

5. Hvordan kan forskningen din hjelpe?
Jeg vet at det hjelper både pasienter og deres behandlere å ta levd liv i betraktning for å forstå sykelighet.

Vi ser frem til Anna Louises foredrag "Krenkede barn blir syke voksne" tirsdag 12.november kl 19:00. Link til stream legges ut vi arrangement på Facebook. 

Image